zoom

สอนออนไลน์

8 เครื่องมือช่วยให้บรรยาย / สอนออนไลน์ดูโปรขึ้นกว่าเดิม

การประชุม การสัมมนา การบรรยาย หรือการสอนผ่านออนไลน์นั้นกลายเป็นตัวเลือกจำเป็นสำหรับในช่วงสถานการณ์นี้ ซึ่งหลายๆ คนก็ต้องเรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ มาช่วยซึ่...