ถ้าพูดถึงการวิเคราะห์ธุรกิจแล้วนั้น อีกหนึ่งโมเดลที่ใช้กันเยอะและเห็นบ่อยๆ ใน Powerpoint ที่พรีเซนต์แผนก็คือ PEST Analysis

แล้วเจ้า PEST ที่ว่านี้คืออะไรบ้างนั้น มาทำความเข้าใจกันหน่อยแล้วกันนะครับ

การวิเคราะห์ปัจจัยระดับมหภาค

ถ้าจะอธิบายกันเร็วๆ แล้ว การวิเคราะห์โดยใช้เมโเดย PEST นั้นคือการพยายามเข้าใจปัจจัยระดับมหภาคที่มีผลกับตัวธุรกิจ ซึ่งพอพูดคำว่ามหภาคก็ย่อมหมายถึงเรื่องระดับสังคม ประเทศ และเป็นภาพกว้างที่อยู่เหนือไปกว่าการมองเจาะในระดับคู่แข่ง อุตสาหกรรมของ หรือสภาวะตลาดของธุรกิจ (ซึ่งมักจะมองกันในการใช้โมเดล SWOT) โดย PEST นั้นคือการมอง 4 ปัจจัยพื้นฐาน อันได้แก่

  • Political – การเมือง เช่นนโยบายของรัฐ กฏหมาย มาตรการต่างๆ
  • Economic – เศรษฐกิจ เช่นอัตราการเติมโต ขยายตัวของเศรษฐกิจ
  • Social – สังคม เช่นค่านิยม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของประชากร
  • Technology – เทคโนโลยี เช่นนวัตกรรมต่างๆ การพัฒนาเทคโนโลยีสำคัญๆ
PEST Business analysis – strategy political economic social technological factors

จะรู้ไปทำไม?

แม้ว่าจะดูเป็นเรื่องไกลตัว และเป็นภาพใหญ่ แต่เอาจริงๆ แล้ว PEST นั้นสามารถส่งผลกระทบที่รุนแรงกับธุรกิจได้อย่างมาก เช่น

Political: การที่รัฐออกกฏหมายการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล อาจจะทำให้บางธุรกิจเกิดข้อจำกัด กลายเป็นผลเสียกับบางผู้ประกอบการ หรือการที่รัฐมีนโยบายผ่อนปรนข้อกำหนดต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ก็สามารถทำให้การทำธุรกิจนั้นคล่องตัวมากขึ้น

Economic: การที่เศรษฐกิจหดตัวทำให้มีความเสี่ยงของการทำธุรกิจมากขึ้น แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัวทำให้การลงทุนต่างๆ เกิดขึ้นได้ช้า

Social: การเกิดกระแสอนุรักษ์ธรรมชาติทำให้ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ได้รับผลกระทบ จำนวนประชากรผู้สูงอายุสูงขึ้นทำให้ธุรกิจที่ดูแลผู้สูงอายุเกิดตลาดเพิ่มขึ้น

Technology: การพัฒนาเครือข่าย 5G ทำให้เกิดการพัฒนาระบบใหม่ๆ ในห่วงโซ่อุปทานที่สามารถลดขั้นตอน ลดเวลาและลดต้นทุนของธุรกิจได้ การคิดค้นระบบ Steaming ทำให้อุตสาหกรรมคอนเทนต์ได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด

ฉะนั้นแล้ว การวิเคราะห์ PEST จึงจำเป็นไม่น้อยไปกว่าการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งจะว่าไปแล้วก็ควรทำสองโมเดลนี้ควบคู่กันเพื่อมองดูว่าธุรกิจของเราจะเจอเหตุปัจจัยอะไรบ้าง จะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง เพื่อจะได้วางแผนป้องกัน รับมือ หรือสามารถปรับตัวรับกับโอกาสต่างๆ ได้ทันนั่นเอง